Försäkringskassans kartläggning av assistansbedrägerier med koppling till migration, den s.k. olle-rapporten tog ett år att samanställa och arbetet har letts av Thomas Falk, nationell samordnare för Försäkringskassans arbete mot organiserad brottslighet.

Kartläggningen visade att assistansbedrägerier används för att genomföra migration på oriktiga grunder, för att få ekonomisk vinning, människohandel och brukarimport.

1994, första året med LSS fick 6100 funktionshindrade personer ersättning. Tio år senare hade antalet brukare ökat med över 10 000 personer. 2014 var det 16400 personer som ansökte om och fick assistansersättning. Därefter har det minskat något till drygt 14000 personer 2019 men antalet antalet beviljade assistanstimmar har fördubblats under perioden. 1995 fick arje assistansberättigad person i genomsnitt 68 timmar assistans per vecka. 2019 var genomsnittet 129 timmar per vecka, vilket inneburit att försäkringskassans utgifter för assistans stigit till närmare 30 miljarder kronor år 2019, en ökning med 1600 procent sedan 1994.

Enligt olle-rapporten beror ökningen på ett överutnyttjande av systemet. Ett vanligt upplägg är att brukare, assistenter som vanligen är anhöriga eller invandrare från samma land som brukaren och ett assistansbolag genomför bedrägeriet i maskopi, men det finns också fall där brukaren varit ett offer och låsts in och vanvårdats medan påhittade assistenter och assistansbolag delat på pengarna.

Man överdriver behovet av assistans hos brukaren, eller så skriver man upp att denne haft långt fler assistanstimmar än vad som varit fallet. Pengarna från försäkringskassan delas mellan assistenterna som ofta har kunnat haft även andra jobb, assistansbolaget och brukaren.

Ofta skyller myndigheterna på sekretessen vilket gör att information inte delas mellan myndigheter, men sedan år 2008 finns “lagen om unerrättelseskyldighet vid misstanke om felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen”

Försäkringskassan jobbar också med specialistteam som gör kontroller och kan bedöma funktionsnedsättningar och samt att man kan stoppa utbetalningar till bolag som man bedömer vara oseriösa.

Några slutsatser från olle-rapporten är att av de 39 assistanskluster som granskats har 30 st med största sannolikhet uppdragsgivare och företrädare som varit involverade i bidragsbedrägerier.

I tolv fall hittades släktskap mellan arbetstagare och företrädare, där arbetstillstånd och skenanställningar använts för att få komma till Sverige.

Man fann 10 fall av brukarimport som årligen får utbetalningar på sammanlagt 3,4 miljoner kronor.

I nio fall fann man arbetskraftsexploatering och i åtta fall bekräftat illegalt arbete.

I nio fall kommer arbetsgivaren inte längre att få arbetstillstånd av migrationsverket.

I åtta av de 39 granskade fallen har polisanmälan gjorts och ytterligare åtta har fått stoppade utbetalningar. IVO, inspektionen för vård och omsorg har dragit in tillståndet för tre av bolagen.

I olle-rapporten står det även att det finns flera fall av familje- eller släktstyrda verksamheter med en klanuppbyggd struktur, med beröringspunkter med annan brottslig verksamhet. Kartläggningar har visat på bekräftade kopplingar till kända nationella och internationella kriminella nätverk och till nätverk för våldsbejakande extremism.

Ett 40-tal släktbaserade kriminella klan nätverk som kommit till Sverige för att begå brott

1. Familj i Malmö och Staffanstorp. Abdo
En man i 50-års åldern och hans brorson i 30-års åldern omnämns som kriminella aktörer.

Mannen i 50-årsåldern har tidigare drivit företag i livsmedels- och fastighetsbranschen med flera hundra miljoner kronor i årlig omsättning. 2015 dömdes han till dagsböter för grovt häleri och fick näringsförbud i tre år. 2013 upptaxerades hans inkomst med mer än en miljon kronor.

Brorsonen i 30-årsåldern dömdes 2016 till ett år och nio månaders fängelse för bland annat grovt vapenbrott, häleri och narkotikabrott.

2. Familj i Göteborg. Ali Khan
En 63-årig man och sex andra män i åldrarna 26 till 48 utpekas som förgrundsgestalter som kriminella aktörer. Enligt polisen finns ett 40-tal kriminella individer i släkten.
Andra familjenätverk i Göteborg ingår antingen i samma klan som Ali Khan, eller fungerar som samarbetspartners, där Ali Khan exempelvis nyttjar andra familjers strukturer för att tvätta pengar.

3. Familj i Malmö. Zein

Nätverket leds av en man i 55-årsåldern. Enligt polisen tillhör familjen samma släkt som tre andra nätverk på listan (t.ex. 10), dock med olika stavningsvarianter på samma efternamn.En man, 56 år, omnämns som kriminell aktör.

4. Familj i Malmö. Amiri
Släkt verksam i Malmö. En man i 65-årsåldern och hans tre söner i 30- till 40-årsåldern pekas ut som förgrundsgestalter. Det har förekommit konflikter inom nätverket, som misstänks ha anstiftat flera sprängningar mot släktingar i november 2018.
Efter samarbete mellan Skatteverket och belgiska myndigheter upptaxerades fadern i mars i år för varor som hans bolag importerat utan att betala skatt.

5. Familj i Göteborg. En 73-årig man och hans son omnämns som kriminella aktörer.

6. Familj i Malmö. Två bröder, 28 och 25 år, omnämns som kriminella aktörer.

7. Familj i Göteborg. En 62-årig man och fyra söner omnämns som kriminella aktörer.

8. Familj i Kungälv. En man i 60-årsåldern och två söner omnämns som kriminella aktörer.

9. Familj i Jönköping. En 53-årig man och två söner omnämns som kriminella aktörer.

10. Familj i Malmö. Zein
Sex män pekas ut som förgrundsgestalter i detta nätverk varav den yngsta är född -00. Enligt polisen är familjen sedan flera år tillbaka en av de mest framträdande släktbaserade kriminella nätverken i Malmö. Flera personer i familjen uppges ha varit medlemmar i de kriminella mc-gängen Outlaws och Satudarah samt haft ledande roller i La Familia.

11. Familj Jönköping. Ez-Edinne
Ez-Edinne pekas av polisen ut som ledande av de tre familjerna i Råslättsnätverken. Familjens överhuvud, en man 60-årsåldern, är bror till ledaren i ett annat nätverk i Råslätt. De har även en bror som är överhuvud i ett nätverk i Göteborg. De fyra sönerna, i 25- till 40-årsåldern, pekas också ut som förgrundsgestalter i Råslätt. I maj 2019 sköt en av sönerna mot en restaurang i centrala Jönköping efter att ha blivit avvisad. Exponeringen som skjutningen innebar, vilket bland annat avslöjade familjens bedrägerier och penningtvätt, ledde till att han straffades med interna sanktioner. En annan av sönerna beskrivs ha ett stort kriminellt kontaktnät, bland annat med det kriminella mc-gänget Bandidos, och fungerar som medlare vid konflikter.

12. Familj med bas i flera Sydsvenska städer. Fakhro

Enligt polisen är Fakhro sedan flera år tillbaka ett av de mest framträdande släktbaserade kriminella nätverken i Malmö. En 68-årig man och 14 manliga släktingar omnämns som kriminella aktörer. De är även verksamma i Arlöv, Bjuv, Helsingborg, Trelleborg, Borås och Göteborg. I Västsverige verkar fyra bröder i 30-årsåldern, medan släkten i Sydsverige är uppdelad i två falanger, där totalt elva män pekas ut på framträdande positioner i polisens rapport. Falangerna har varit i konflikt med varandra 2006 och 2010, där den tidigare konflikten bland annat omfattade två mordförsök. Familjen har liksom Ali Khan-nätverket kopplingar till Tyskland, och när de har varit i konflikt har polisen noterat att de har fått förstärkning därifrån. Konflikten 2006 löstes genom medling av en äldste bosatt i Tyskland, enligt rapporten.

13. Familj i Malmö. Fattah
En man i 50-årsåldern och hans tre söner i 20- till 30-årsåldern pekas ut som förgrundsgestalter i polisens rapport.

2012 utbröt kaos i Rosengård när ett medlingsförsök mellan familjen och ett annat utpekat släktnätverk slutade i slagsmål. Polisen uppskattade att mellan 30 och 80 personer var på plats vid ett slagsmål där hammare, basebollträ och batong användes som vapen. Fem i familjen dömdes, pappan fick strängast straff i form av ett år och sex månaders fängelse.

14. Familj i Helsingborg och Lund. Fem män omnämns som kriminella aktörer.

15. Familj i Göteborg. Tre bröder mellan 56 och 65 år samt en av männens söner och svärsöner omnämns som kriminella aktörer.

16. Familj i Göteborg och Malmö. En 24-årig man i Malmö, en 71-årig man i Göteborg och hans två söner omnämns som kriminella aktörer.

17. Familj i Göteborg och Malmö. En 50-årig man och två bröder i 30-årsåldern från Malmö, samt en 65-årig man från Göteborg omnämns som kriminella aktörer.

18. Familj i Malmö, Göteborg och Jönköping. Nio män mellan 17 och 48 år omnämns som kriminella aktörer.

19. Familj i Malmö. En 58-årig man, en 56-årig man och två av hans söner omnämns som kriminella aktörer.

20. Familj i Strömstad. En 48-årig man omnämns som kriminell aktör.

21. Familj i Malmö. Två bröder, 46 och 47 år omnämns som kriminella aktörer.

22. Familj i Göteborg. En 54-årig man och tre söner omnämns som kriminella aktörer.

23. Familj i Malmö och Helsingborg. Fyra syskon mellan 32 och 40 år, där även kvinnor ingår, omnämns som kriminella aktörer.

24. Familj i Malmö. Tre bröder mellan 30 och 36 år omnämns som kriminella aktörer.

25. Familj i flera skånska städer. Åtta manliga släktingar i åldern 31 till 61 omnämns som kriminella aktörer.

26. Familj i Landskrona. ZUBEIDI
Tre bröder, MOHAMAD, MUSTAPHA och MAHMOD med Koppargården 1 A som bas.

27. Familj i Malmö. En 57-årig man och fyra söner omnämns som kriminella aktörer.

28. Familj i Malmö. Fyra bröder mellan 25 och 35 år omnämns som kriminella aktörer.

29. Familj i Helsingborg. En 62-årig man och fyra söner omnämns som kriminella aktörer.

30. Familj i Malmö. Tre bröder mellan 30 och 40 år omnämns som kriminella aktörer.

31. Familj i Malmö. Två män 38 och 31 år omnämns som kriminella aktörer.

32. Familj i Landskrona och Malmö. Hasanaj
Sex manliga släktingar mellan 26 och 54 år omnämns som kriminella aktörer.
Läs mer

33. Familj i Malmö. En 44-årig man omnämns som en kriminell aktör.

34. Familj i fyra skånska städer. Två bröder, 39 och 37 år omnämns som kriminella aktörer.

35. Familj i Göteborg. En 60-åring man och hans son pekas ut som kriminella aktörer.

36. Familjer i Södertälje Södertäljenätverket Khouri, Halef
Sex familjer pekas ut som ledande i polisens rapport, tillsammans med ett antal andra inflytelserika personer och kyrkan.

1 av 10 utvisningsdömda brottslingar kvar i Sverige

Minst en av tio som dömts till utvisning efter avtjänat fängelsestraff blir aldrig utvisade. Dessutom kan en gärningsperson få straffet reducerat när utvisning ingår i domen – även om den inte sker.
Mellan åren 2012-2019 fick gränspolisen in 6080 utvisningsärenden som skulle verkställas men mer än 600 av dessa personen inte utvisats av en eller annan anledning utan är kvar i Sverige.

Här är några exempel:
– En man från Iran har blivit dömd till utvisning vid flera tillfällen och har 18 punkter i sitt brottsregister. Trots det har han varit kvar i Sverige i 20 år, nu är han dömd för mord på en äldre kvinna som han försökt lura på pengar.

– En man från Somalia våldtar en 17-årig tjej och blir dömd till fängelse och utvisning. Men blir kvar. Han åker senare fast för rån och för att ha burit kniv på Avenyn i Göteborg.

– En man från Libanon skär halsen av en annan asylsökande med en tandad kökskniv, efter ett bråk om lampan skulle vara släckt eller tänd. Vid mordet fanns han redan under tre punkter i belastningsregistret. Men trots att han suttit av sitt straff och skulle utvisas på livstid är han kvar i Sverige.

Ett 40-tal kriminella släktbaserade klaner har kommit till Sverige för att begå brott

Mats Löfving, biträdande rikspolischef uppger att det 2020 finns ca 40 släktbaserade kriminella nätverk i Sverige.

De har kommit till Sverige enbart med syfte att organisera och systematisera kriminalitet för att tjäna pengar och de har stor våldskapacitet säger han i ekots lördagsintervju. Klanernas ursprung är nordafrika och mellanöstern.

Moderaterna, kristdemokraterna och sverigedemokraterna vill ha folkräkning för att komma åt bidragsfusk

Moderaterna, kristdemokraterna och sverigedemokraterna vill ha en folkräkning i Sverige för att komma åt problemet med personer som är skrivna på platser i Sverige där de inte bor och personer med multipla identiteter.

Skatteverket har uppskattat att det finns 200 000 till 300 000 personer som är skrivna på adresser där de inte bor. Samtidigt finns det personer med multipla identiteter.

Senast en nationell folkräkning genomfördes i Sverige var 1990. Ulf Kristersson anser inte att det räcker med att Skatteverket genomför registerkontroller utan att det måste till dörrknackning och utredning av vilka bidrag som lyfts.

– Det är en ganska stor operation men med tanke på de ekonomiska och mer moraliska värden som står på spel är det värt att göra en sådan folkräkning, säger Ulf Kristersson.

Också Sverigedemokraterna samt Kristdemokraterna har drivit frågan om folkräkning. KD-riksdagsledamoten Mikael Oscarsson har uppmärksammat problemet i flera år och pekar på att också polisen efterlyser en förändring.

Det finns exempel på vissa adresser där mer än 75 personer är skrivna.

Höga politiker från Irak och afghanistan lyfter bidrag från Sverige

I ett avslöjande visade det sig att Iraks f.d. försvarsminister Najah al-Shammari vara skriven i Sverige där han och hans familj lyft flera olika bidrag.

Även Fazel Fazly, 43 som sitter i regeringsställning i Afghanistan har visat sig vara skriven i en villa utanför Stockholm i Sverige och har lyft föräldrapenning från svenska staten. Samtidigt som han i flera år har arbetat som chefsrådgivare åt afghanistans president Ashraf Ghani och senare arbetat som chef för afghanistans presidentadministration samtidigt som han 2018 tog föräldrapenning från Sverige.

Sätt stopp för invandrare med flera identiteter

Ingen vet hur stort problemet med invandrare som skaffat sig flera identiteter.

Nuro Kino skrev 2006 en artikel i SvD där han själv sett en man med åtta identiteter, där mannen visade upp sina 8 id-kort med samma foto men med olika namn. De olika identiteterna har han fått genom åtta uppdiktade historier om ursprungsland och resa till Sverige.

Det finns flera andra kända fall, bl.a. ytterligare en man med 8 olika identiteter och en man och en kvinna med vardera 15 olika identiteter som begått brott runtom i Europa.

Bland poliser är fenomenet allmänt känt och många poliser har bett ledningen larma politikerna men inte fått gehör. Även tjänstemän på migrationsverket har försökt larma och förhindra detta utnyttjande av det svenska trygghetssystemet vilket Merit Wager skrivit en mängd artiklar om.
Anders Olofsson på nationella bedrägericentret bekräftar att det är ett välkänt fenomen och att det förekom redan på 1990-talet.

Även Tobias Wijk, verksamhetsutvecklare på skatteverket vittnar om att man har upptäckt ärenden där det finns flera identiteter för samma person och att dessa används för bedrägerier kring förmåner och bidrag och annan kriminell verksamhet. Falska identiteter är dock inget som skatteverket prioriterar då det inte ses som grov brottslighet.

Ännu svårare att kontrollera blir det när personer söker asyl i flera länder. Ett känt exempel är en person som redan fått norskt medborgarskap sedan sökt asyl även i Sverige, fåttt uppehållstillstånd och sökt om att få ta hit sin familj på anhöriganknytning. Han fick 100 000kr för att få hit dem som han påstod vara hans fru och barn, men mannen var singel och hade i själva verket ingen familj.