Försäkringskassans kartläggning av assistansbedrägerier med koppling till migration, den s.k. olle-rapporten tog ett år att samanställa och arbetet har letts av Thomas Falk, nationell samordnare för Försäkringskassans arbete mot organiserad brottslighet.

Kartläggningen visade att assistansbedrägerier används för att genomföra migration på oriktiga grunder, för att få ekonomisk vinning, människohandel och brukarimport.

1994, första året med LSS fick 6100 funktionshindrade personer ersättning. Tio år senare hade antalet brukare ökat med över 10 000 personer. 2014 var det 16400 personer som ansökte om och fick assistansersättning. Därefter har det minskat något till drygt 14000 personer 2019 men antalet antalet beviljade assistanstimmar har fördubblats under perioden. 1995 fick arje assistansberättigad person i genomsnitt 68 timmar assistans per vecka. 2019 var genomsnittet 129 timmar per vecka, vilket inneburit att försäkringskassans utgifter för assistans stigit till närmare 30 miljarder kronor år 2019, en ökning med 1600 procent sedan 1994.

Enligt olle-rapporten beror ökningen på ett överutnyttjande av systemet. Ett vanligt upplägg är att brukare, assistenter som vanligen är anhöriga eller invandrare från samma land som brukaren och ett assistansbolag genomför bedrägeriet i maskopi, men det finns också fall där brukaren varit ett offer och låsts in och vanvårdats medan påhittade assistenter och assistansbolag delat på pengarna.

Man överdriver behovet av assistans hos brukaren, eller så skriver man upp att denne haft långt fler assistanstimmar än vad som varit fallet. Pengarna från försäkringskassan delas mellan assistenterna som ofta har kunnat haft även andra jobb, assistansbolaget och brukaren.

Ofta skyller myndigheterna på sekretessen vilket gör att information inte delas mellan myndigheter, men sedan år 2008 finns “lagen om unerrättelseskyldighet vid misstanke om felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen”

Försäkringskassan jobbar också med specialistteam som gör kontroller och kan bedöma funktionsnedsättningar och samt att man kan stoppa utbetalningar till bolag som man bedömer vara oseriösa.

Några slutsatser från olle-rapporten är att av de 39 assistanskluster som granskats har 30 st med största sannolikhet uppdragsgivare och företrädare som varit involverade i bidragsbedrägerier.

I tolv fall hittades släktskap mellan arbetstagare och företrädare, där arbetstillstånd och skenanställningar använts för att få komma till Sverige.

Man fann 10 fall av brukarimport som årligen får utbetalningar på sammanlagt 3,4 miljoner kronor.

I nio fall fann man arbetskraftsexploatering och i åtta fall bekräftat illegalt arbete.

I nio fall kommer arbetsgivaren inte längre att få arbetstillstånd av migrationsverket.

I åtta av de 39 granskade fallen har polisanmälan gjorts och ytterligare åtta har fått stoppade utbetalningar. IVO, inspektionen för vård och omsorg har dragit in tillståndet för tre av bolagen.

I olle-rapporten står det även att det finns flera fall av familje- eller släktstyrda verksamheter med en klanuppbyggd struktur, med beröringspunkter med annan brottslig verksamhet. Kartläggningar har visat på bekräftade kopplingar till kända nationella och internationella kriminella nätverk och till nätverk för våldsbejakande extremism.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *